13 robotników zatruło się czadem w tunelu pod La Manche

Trzynaście osób pracujących w tunelu pod kanałem La Manche przewieziono w nocy z niedzieli na poniedziałek do szpitala z objawami zatrucia tlenkiem węgla (czadem) - poinformowały władze departamentu Pas-de-Calais na północy Francji.

13 robotników zatruło się czadem w tunelu pod La Manche

We­dług dy­rek­cji tu­ne­lu stan ich zdro­wia nie budzi nie­po­ko­ju, a więk­szość ro­bot­ni­ków wró­ci­ła w po­nie­dzia­łek rano do domu.

Jest to już drugi w ciągu 24 go­dzin in­cy­dent tego typu w tej samej sek­cji tu­ne­lu pod ka­na­łem La Man­che. W nocy z so­bo­ty na nie­dzie­lę pod­czas prac przy wy­mia­nie torów na od­cin­ku z Calaisw kie­run­ku Fol­ke­sto­ne w An­glii za­tru­ło się cza­dem 19 ro­bot­ni­ków. W week­end pra­co­wa­ło tam łącz­nie 60 ro­bot­ni­ków.

"Usi­łu­je­my zro­zu­mieć co się stało" - na­pi­sa­ła w oświad­cze­niu dy­rek­cja Eu­ro­tu­ne­lu do­da­jąc, że w tu­ne­lu jest za­in­sta­lo­wa­nych 20 ty­się­cy czuj­ni­ków mo­ni­to­ru­ją­cych po­ziom tlen­ku węgla.

Prace przy wy­mia­nie torów za­koń­czo­no - po­in­for­mo­wał za­stęp­ca pre­fek­ta Ca­la­is. Dodał, że trwa śledz­two w spra­wie okre­śle­nia przy­czy­ny po­ja­wie­nia się czadu w tu­ne­lu.

 

Źródło: PAP

Udostępnij