IMO: Aktualizacja aneksu FAL

Aktualizowany aneks wejdzie w życie po upływie 15 miesięcy, w ramach zasady milczącej zgody.

Po zatwierdzeniu aneksu do Konwencji Międzynarodowej Organizacji Morskiej (FAL) z 1965 roku, do przemysłu morskiego zostanie wdrożony obowiązkowy system elektronicznej wymiany informacji.

Podczas 39 spotkania Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), Komitet ds. Ułatwień, po przeprowadzeniu przeglądu pięcioletniego,  zatwierdził zaktualizowaną konwencję. Powinna ona zostać całkowicie zaakceptowana podczas kolejnego spotkania, które zaplanowane jest na przełomie marca i kwietnia 2016 roku - zmieniony załącznik wprowadzi obowiązkową elektroniczną wymianę informacji dla statków frachtowych, załogi i pasażerów.

Konwencja FAL zawiera normy oraz zalecane praktyki związane z wymaganymi dokumentami oraz procedurami, które powinny być stosowane podczas przybycia, pobytu i wypłynięcia statku z portu, zarówno w stosunku do załogi jaki i pasażerów, bagaży oraz ładunków.

Proponowane zmiany zobowiązywać będą władze publiczne do założenia systemów elektronicznej wymiany informacji w terminie trzech lat od ich przyjęcia. Operatorzy i armatorzy będą mieli rok czasu na wdrożenie systemu elektronicznej transmisji danych (w trakcie tego okresu dokumenty- zarówno te elektroniczne jak i tradycyjne), będą akceptowane. Aby zapobiec dublowaniu przekazywanych informacji do władz publicznych, zaleca się stosowanie koncepcji pojedynczego okna.

Innym wprowadzonym standardem będzie zagwarantowanie załodze statku możliwości zejścia z pokładu. Pozwolenie na opuszczenia pokładu statku nie powinno być przyznawane niezależnie od:  narodowości, rasy, koloru skóry, płci, religii, poglądów politycznych, pochodzenia społecznego, czy też bandery statku, na którym marynarze są zatrudnieni.

Zaktualizowane zostały również rozporządzenia i zalecane praktyki odnoszące się do tzw nielegalnych pasażerów - są one zawarte w Międzynarodowym Kodeksie Ochrony Statków i Obiektów Portowych. Nowy standard wymaga od rządów (w stosownych przypadkach), wcielenia do swoich krajowych ram prawnych, pozwolenia na możliwość ścigania nielegalnych pasażerów oraz ścigania firm lub osób fizycznych usiłujących przetransportować takie osoby do portu, statku, kontenerów ładunkowych lub frachtowych.

Standardy wprowadzane przez IMO, obejmujące: zgłoszenie ogólne, zgłoszenie ładunku, zgłoszenie zasobów statku, zgłoszenie rzeczy załogi, listę załogi, pasażerów i towarów niebezpiecznych będą aktualizowane.

Aktualizowany aneks wejdzie w życie po upływie 15 miesięcy, w ramach zasady milczącej zgody.  

 

Udostępnij