Czy kierowca schodzący z promu musi poddać się kwarantannie? [AKTUALIZACJA]

Z uwagi na pojawiające się od Was pytania postanowiliśmy wyjaśnić tę kwestię.

AKTUALIZACJA 30/03/20

Zwolnieni z obowiązkowej kwarantanny są również kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy.

Kierowcy ww. pojazdów powinni uprawdopodobnić okoliczność związku przewozu drogowego z prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez okazanie funkcjonariuszowi Straży Granicznej:


- wydruku z CEIDG/KRS, jeżeli kierowca jest jednocześnie przedsiębiorcą (w formie papierowej lub elektronicznej),

- wydruku z CEIDG/KRS oraz dowodu zatrudnienia (np. zaświadczenia, umowy o pracę) wystawionego przez pracodawcę (w formie papierowej lub elektronicznej).

W sytuacji uniemożliwiającej okazanie ww. dowodu, okoliczność prowadzenia działalności gospodarczej/zatrudnienia w początkowym okresie może być wyjątkowo potwierdzona pisemnym oświadczeniem kierowcy.

Źródło:
[PSPD]


AKTUALIZACJA 23/03/20

Z uwagi na napływające informacje o pojawiających się problemach w czasie przekraczania granic przez kierowców obcokrajowców wykonujących przewozy międzynarodowe, ZMPD zwróciło się do Komendanta Głównego Straży Granicznej z prośbą o ujednolicenie i jednoznaczną interpretację przepisów dotyczących tej kwestii.

Między innymi efektem tych starań jest kształt przepisów rozporządzenia ministra zdrowia wprowadzającego 20 marca stan epidemii w RP.

Rozporządzenie to znosi obowiązek kwarantanny dla kierowców wykonujących transport międzynarodowy.

Paragraf 2 ust. 6 rozporządzenia stanowi:

Obowiązku, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych:

1) w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności zawodowe w tych państwach;

3) przez kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym;

4) przez kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym powracających z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:

a) w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, z późn. zm.2), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

b) po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu określonym w lit. a, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1412).

Oznacza to że kierowcy przekraczający granice RP nawet samochodem osobowym nie będą poddani kwarantannie. To samo dotyczy cudzoziemców, kierowców z krajów trzecich pracujących w polskich firmach transportowych i powracających do Polski samochodem osobowym.

Kierowcy wracający z zagranicy innymi środkami transportu - dokumenty

Kierowcy wracający z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy powinni okazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej:

- krajowe lub wspólnotowe prawo jazdy z wpisem - kodem 95, który potwierdza uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy,

- świadectwo kierowcy, w sytuacji kierowcy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zatrudnionego przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kierowcy będący obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej powinni dodatkowo uprawdopodobnić okoliczność zatrudnienia u polskiego przedsiębiorcy poprzez okazanie dowodu (np. zaświadczenia, umowy o pracę) zatrudnienia wystawionego przez pracodawcę, w formie papierowej lub elektronicznie. W sytuacji uniemożliwiającej okazanie ww. dowodu, okoliczność zatrudnienia w początkowym okresie może być wyjątkowo potwierdzona pisemnym oświadczeniem kierowcy.

Wszyscy kierowcy zawodowi będący cudzoziemcami, wracający z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy, muszą wykazać prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu rozporządzenia MSWIA w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych. Jednocześnie świadectwo kierowcy jest wystarczającym dowodem legalnego zatrudnienia przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło:
[ZMPD, PSPD]

 


Jak wynika z rozporządzenia ministra zdrowia z 13 marca 2020 r., kierowcy zatrudnieni w polskich firmach wykonując obowiązki służbowe bez względu na narodowość po przekroczeniu granicy nie podlegają obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie, wynikającej z wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego.

Dotyczy to także kierowców, którzy powracają do kraju drogą morską, a więc promem. Wyjątkiem może być tutaj oczywiście sytuacja, w której kierowca posiada wyraźne objawy chorobowe w postaci ciężkiego kaszlu i /lub gorączki. Wówczas powinien jak najszybciej skontaktować się z pracodawcą oraz odpowiednimi służbami w naszym kraju.

Praca w państwie sąsiadującym, Tranzyt

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, przepisów nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych w państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności zawodowe w tym państwie, w tym będącą kierowcą obsługującym pojazd samochodowy w transporcie drogowym.

Zwolnienie z odbycia obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej dotyczy również kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy rzeczy tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kwarantanna a wykonywanie czynności służbowych

Należy przy tym pamiętać, że zwolnienie z odbycia obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej dotyczy wyłącznie kierowców, którzy prowadzą pojazd samochodowy służący do przewozu towarów, zaś wykonywany przejazd bezpośrednio wiąże się z faktycznym przewozem lub dojazdem w celu załadunku wyżej wymienionych towarów. 

Oznacza to, że kierowcy zawodowi wracający do Polski samochodem osobowym np. w celu odebrania w kraju odpoczynku tygodniowego, nie są zwolnieni z odbycia, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkowej kwarantanny.

Kierowcy - cudzoziemcy

Zakaz wjazdu cudzoziemców nie dotyczy zatrudnionych w polskich firmach kierowców z krajów spoza UE. Dotyczy to zarówno osób posiadających zezwolenie na pracę, jak i zatrudnionych w oparciu o oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca.


Źródło: [ZMPD, PSPD]


Opracował:
M.Ratajski

Promy24.com-min.png

Udostępnij