Nowy europejski system zbierania danych ze statków coraz bliżej

Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej wyraziło swoje obawy w odniesieniu do wiarygodności danych i ich poufności w przyszłym europejskim systemie MRV.

Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (European Community ShipownersAssociation (ECSA)) wyraziło swoje obawy w odniesieniu do wiarygodności danych i ich poufności w przyszłym europejskim systemie MRV.

Wszystko to w związku z zawarciem w ubiegłym tygodniu nieformalnego porozumienia przez współustawodawców UE w sprawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji (MRV) emisji CO2 w transporcie morskim.

Porozumienie to otwiera drogę do wdrożenia europejskiego systemu MRV, który ma zacząć funkcjonować w 2018 roku. Będzie on obowiązywał statki powyżej 5 000 GT (dla przykładu prom Unity Line Polonia posiada wielkość rejestrową GT 29 875), zawijających do portów UE, niezależnie od ich bandery i właściciela.

Rozporządzenie ma być krokiem w kierunku globalnego wprowadzenia instrumentu MRV, który jest obecnie przedmiotem dyskusji na wokandzie IMO (Międzynarodowej Organizacji Morskiej).

Oprócz danych na temat emisji CO2 i dystansu pokonywanego przez jednostkę, lobbujący zgodzili się, że rozporządzenie będzie również wymagać przekazania informacji powiązanej z przewożonym ładunkiem.

Sekretarz Generalny ESCA Patrick Verhoeven, wyjaśniając dlaczego IMO podchodzi do tego rozporządzenia z tak wielką starannością wyjaśnia, że włączenie informacji związanych z przewożonym ładunkiem pozwala na pomiar efektywności energetycznej statków, jednakże istnieją obawy co do rzetelności i poufności danych, a także odpowiedzialności i zobowiązań, które będą wynikały ze sprawozdania.

ESCA wolałoby, żeby stwierdzenie o zadeklarowaniu przewożonego ładunku zostało wstrzymane na czas, kiedy stowarzyszenie armatorów nie osiągnie porozumienia w tej sprawie z IMO.

ESCA lobbuje, aby po opublikowaniu wstępnej ustawy armatorzy włączyli się w proces kształtowania nowego systemu, na przykład w celu określenia metryki danych towarowych. Verhoeven za najważniejsze wyzwanie uznaje włączenie Komisji Europejskiej do aktywnego udziału w zdobyciu zaufania państw pozaeuropejskich, a będących członkami IMO, w celu zapewnienia wspólnego międzynarodowego instrumentu - MRV.

Umowa trójstronna w sprawie MRV musi być zatwierdzona formalnie przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, a proces legislacyjny powinien zostać sfinalizowany w styczniu przyszłego roku.

 

 

Udostępnij