Promy do UK: NEPTUN AEGLI wspo­może linię z Bel­gii do Anglii

Promy do UK: Prom NEPTUN AEGLI wspo­może linię z Bel­gii do Anglii w okre­sie stocz­nio­wych remon­tów pro­mów z Hull

Promy do UK: NEPTUN AEGLI wspo­może linię z Bel­gii do Anglii

P&O Fer­ries ponow­nie wyczar­te­ro­wał prom typu Ro-Ro, który zastąpi pły­wa­jące promy z Bel­gii do Hull na czas stocz­nio­wych prze­glą­dów. 

Prom NEPTUN AEGLI można zoba­czyć już na linii Zeebrugge – Hull od 4 stycz­nia 2017 roku. Wyczar­te­ro­wana jed­nostka została wybu­do­wana w 2002 roku i posiada 12 miejsc dla kie­row­ców, dla któ­rych przy­go­to­wano 6 dostęp­nych kabin.

Niech Was nie zwie­dzie tak mała liczba pasa­że­rów, ponie­waż sta­tek został zapro­jek­to­wany w szcze­gól­no­ści z myślą o prze­wo­że­niu pojaz­dów bez kie­rowcy. W dostęp­nych pię­ciu pokła­dach dla pojaz­dów cię­ża­ro­wych może się zabrać 470 pojaz­dów oraz 87 naczep.

Warto zazna­czyć, że oba promy PRIDE OF BRUGES oraz PRIDE OF YORK obsłu­gu­jące na stałe rela­cję z Bel­gii do Anglii zostaną wyre­mon­to­wane w Pol­skiej Stoczni Remon­towa.

Pozdrawiamy,
zespół PROMY24.COM

 

Udostępnij