Transport ADR na promie: Wypełnienie deklaracji DGN krok po kroku

Przewóz ładunków niebezpiecznych to transport szczególny, który wymaga nie tylko odpowiednich warunków dla danego towaru, lecz także specjalistycznej wiedzy dotyczącej przepisów prawnych.

Transport ADR na promie: Wypełnienie deklaracji DGN krok po kroku

Transport takich substancji wiąże się także z koniecznością wypełnienia deklaracji ładunku niebezpiecznego, która niejednemu przewoźnikowi spędza sen z powiek.

Dziś pokażemy Wam, jak poradzić sobie z wypełnieniem tego dokumentu w kilku prostych krokach i co wpisać w poszczególne rubryki.

Czy wypełnienie DGN jest obowiązkowe?

Wypełnienie Deklaracji Ładunku Niebezpiecznego jest obowiązkowe. Dokumenty przewozowe sporządzane są zazwyczaj w formie papierowej. Nie trzeba jednak wypełniać wszystkich pól deklaracji.
 

Transport ADR na promie, czyli co powinna zawierać Deklaracja Ładunku Niebezpiecznego?

Niezależnie od przewożonego towaru niebezpiecznego, każda deklaracja powinna zawierać informacje pozwalające na identyfikację:

  • przewożonych materiałów (numer UN, prawidłowa nazwa przewozowa),
  • zagrożeń stwarzanych przez przewożone materiały (kod klasyfikacyjny/numery wzorów nalepek/klasa/podklasa/zagrożenia dodatkowe),
  • natężenia zagrożenia (grupa pakowania, o ile występuje),
  • ilości i rodzaju sztuk przesyłek, poprawności zapakowania towaru (jeżeli ma to zastosowanie; ilość i opis sztuk przesyłek/instrukcja pakowania),
  • kod ograniczeń przewozu przez tunele
  • ilości każdego przewożonego towaru niebezpiecznego
  • ilość całkowitą
  • podmiotów nadających i odbierających towary niebezpieczne. (nazwę i adres odbiorcy oraz nazwę i adres nadawcy)

Deklaracja Ładunku niebezpiecznego w transporcie morskim

W deklaracjach wypełnianych na potrzeby przepraw promowych bardzo ważne są DATY I PODPISY NADAWCY oraz DATY I PODPISY OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ZAŁADUNEK w polu 15.

Wzór Deklaracji Ładunku Niebezpiecznego

Wzór deklaracji ładunku niebezpiecznego do pobrania.

Transport ADR na promie: Co należy wpisać w poszczególne pola deklaracji DGN?

Poniżej przedstawiamy, co należy wpisać w poszczególnych okienkach deklaracji ładunku niebezpiecznego:

1. Exporter – nazwa i adres eksportera oraz kod pocztowy i kontakt (numer telefonu, faksu, e-mail).

2. Customs reference/status – należy tu wpisać numer referencyjny eksportowanej przesyłki (UCR – Unique Consignment Reference). Ważne, aby było to zgodne z ustalonym formatem w HM Revenue & Customs.

UWAGA! w tym polu NIE NALEŻY wpisywać numeru kontraktu eksportowego (pole nr 4) ani szczegółów dotyczących specyfikacji towaru (pole nr 12)

3. Booking numer – numer referencyjny zamówienia lub ładunku (operatora promowego lub operatora transportu łączonego).

4. Exporter’s reference – symbol i numer kontraktu eksportowego lub zamówienia. Nie jest obowiązkowe, jeśli podano go w podpunkcie 2.

5. Forwarder’s reference - symbol i numer zlecenia spedycyjnego, do którego odwołuje się deklaracja ładunku niebezpiecznego.

6. Consignee – należy tu podać nazwę i pełny adres kupującego wraz z danymi kontaktowymi (numer telefonu, faksu, e-mail).

6A – DSHA Notification – powiadomienie DSHA o wwiezieniu niebezpiecznych substancji na teren portu – należy zaznaczyć krzyżykiem „X” przy osobie sprawdzającej – przewoźnik, agent cargo, operator transportu, operator promowy).

7. Freight forwarder – nazwa i pełny adres spedytora zajmującego się organizacją przemieszczenia ładunku niebezpiecznego oraz jego dane kontaktowe.

8. International carrier – nazwa i pełny adres międzynarodowego przewoźnika zajmującego się przewozem ładunku niebezpiecznego oraz kontakt z nim (numer telefonu, faksu, e-mail). Pole to należy wypełnić jedynie w przypadku przewozu ładunku transportem morskim, śródlądowym, kolejowym lub samochodowym. Przy przewozie lotniczym lub intermodalnym pole to należy pozostawić nie wypełnione.

9. Other UK transport details - pozostałe szczegóły dotyczące przemieszczania ładunku niebezpiecznego, np. nazwę składownika, miejsce składowania towaru w porcie, terminy gotowości towaru do wysyłki, termin dostarczenia towaru do portu, wymagania danego przewoźnika, adres doręczenia itd.

10. Vessel and port of loading – nazwa statku przeznaczonego do przewozu ładunku niebezpiecznego oraz nazwa portu morskiego ( w brzmieniu oryginalnym), w którym odbywa się załadunek.
10A – oświadczenie o prawdziwości informacji podanych w deklaracji.

11. Port of discharge and destination - miejsce wyładunku towaru niebezpiecznego ze statku (nazwę portu morskiego) w brzmieniu oryginalnym).

12. Consignment information – szczegółowe informacje przewozowe:
a) the UN numer – numer UN,
b) the Proper Shipping Name – należy wpisać nazwę handlową razem z nazwą techniczną Jeżeli handlowa nazwa towaru nie zgadza się z nazwą umieszczoną w nomenklaturze ładunków niebezpiecznych ONZ, to przy wypełnianiu omawianego pola, obie nazwy należy podać,
c) The Class – klasa ryzyka w oparciu o nomenklaturę Międzynarodowej Organizacji Morskiej (International Maritime Organisation – IMO),
d) The Packing Group – grupa pakowania,
e) The Sequence of the Information – powyższe informacje należy podać w kolejności : a b c d,
f) The Number and the Kind of Package – liczba paczek i rodzaje paczek,
g) Additional Information – informacje dodatkowe – specyfikacja chemiczna:
- wymagania specjalne dla poszczególnych klas, takich jak; substancja radioaktywna lub infekcyjna,
- opakowanie odzyskowe, odpady, przewóz w podwyższonej temperaturze,
- puste nieoczyszczone opakowania lub zbiorniki,
- ograniczenia ilościowe do przewozu, substancje powodujące zanieczyszczenie, temperatura zapłonu.

Dodatkowo należy wpisać numer przewożonego towaru w oparciu o nomenklaturę ładunków niebezpiecznych ONZ oraz w zależności od rodzaju transportu odpowiedni kod towaru z: „International Maritime Dangerous Goods Code” (w przewozach morskich), „Annex 1 to the Uniform Rules concerning the Contract for International Carriage of Goods by Rail – RID” (w przewozach kolejowych) lub „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road – ADR” (w przewozach samochodowych).

h) Customs – informacje do odprawy celnej. Gdy przewożony towar przynależy do przesyłki zbiorczej, podaje się Master UCR (MUCR) – format ten sam, co w punkcie 2.

13. Net weight (kg) of goods – waga netto ładunku niebezpiecznego wyrażona w kilogramach.

13A

i. Gross weight of goods – waga brutto każdego ładunku niebezpiecznego.
ii.Total gorss weight of goods – całkowita waga brutto wszystkich przewożonych ładunków niebezpiecznych. Dla ładunków w kontenerach podaje się całkowitą wagę kontenera.

14. Cube (m3) of goods – objętość każdego ładunku niebezpiecznego w metrach sześciennych.
Total cube of goods – całkowita objętość ładunków niebezpiecznych.

15. Container/vehicle packing certificate and declaration (CVPC) – certyfikat pakowania kontenera/pojazdu, należy tu podać: nazwę firmy, nazwę/imię i nazwisko zgłaszającego, miejsce i datę wydania deklaracji oraz podpis zgłaszającego.

16. Container indentification number/vehicle registration number – należy podać numer identyfikacyjny kontenera lub numer rejestracyjny pojazdu

16A. Seal numbers - numery i znaki plomb umieszczonych na kontenerze lub drzwiach samochodu czy wagonu.

16B. Container/vehicle size & type - rozmiar i typ kontenera lub pojazdu.

16C. Tare (kg) – waga kontenera (kg).

16D. Total gross weight (including tare) – całkowita waga ładunku niebezpiecznego, otrzymana przez zsumowanie wagi brutto (umieszczonej w polu 13a) oraz tary kontenera (umieszczonej w polu 16c).

Pola 16-16D wypełnia przewoźnik.

17. Należy podać w kolejności:
- nazwę i kontakt z firmą wystawiającą deklarację ładunku niebezpiecznego (producentem),
- nazwisko i stanowisko osoby, która sporządziła deklarację i jest odpowiedzialna za prawdziwość danych tam zawartych,
- miejsce sporządzenia deklaracji, data i podpis.

Czytaj więcej o deklaracji DGN:

Przewóz siana i słomy drogą morską

Eurotunnel z ADR-em [Deklaracja Online]

Opracowała:
A.Wojcińska
Promy24.com-min.png

 

Udostępnij