Regulamin PROMY24.COM - obowiązujący od 1.11.2023

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

przez PROMY24.COM

1.1. Portal Internetowy działający pod adresem PROMY24.COM prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów PKS Gdańsk-Oliwa Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 28, 80-394 Gdańsk (dalej zwaną również „Administratorem”), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000066693, kapitał zakładowy w wysokości 541.647,00 zł wpłacony w całości, NIP: 584-10-31-823, adres poczty elektronicznej: bok@promy24.com.

1.2 Nazwy „PROMY24” i „PROMY24.COM” oraz logo PROMY24 są zastrzeżone i nie mogą być używane w reklamie i publikacjach pokrewnych bez zgody Przedsiębiorstwa Przewozu Towarów PKS Gdańsk-Oliwa Spółka Akcyjna udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.3 Zawartość Serwisu (teksty, grafiki, loga, mechanizmy, oprogramowanie i rozwiązania, specyfikacje techniczne i opisy produktów, zawarte pliki) oraz wszystkie jego fragmenty stanowią własność Przedsiębiorstwa Przewozu Towarów PKS Gdańsk-Oliwa Spółka Akcyjna oraz firm zależnych.

1.4 Cała zawartość Serwisu jest objęta ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych, powielanie, rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną, jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych oraz innych treści pochodzących z witryny internetowej znajdującej się pod adresem PROMY24.COM bez zgody właściciela udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jest zabronione.

1.5. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną PROMY24.COM należące do podmiotu wskazanego w pkt 1.1. Regulaminu, ustalają niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem”, i zobowiązują się do jego przestrzegania.

1.6. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej PROMY24.COM w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

1.7. Rozpoczęcie korzystania z Usług za pośrednictwem Serwisu dostępnego w domenie PROMY24.COM jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zawarciem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownik w każdej chwili może zakończyć korzystanie z Usług, wówczas umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się z chwilą opuszczenia witryny. Opublikowane na stronach internetowych materiały lub informacje handlowe, o ile wyraźnie nie jest stwierdzone inaczej, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

1.8. Definicje

Definicje pojęć użytych w regulaminie:

1.8.1.Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2022.1648 t.j. z dnia 2022.08.05; z późn. zm.).

1.8.2 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03; z późn. zm.).

1.8.3 System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

1.8.4 Usługi świadczone drogą elektroniczną, Usługi lub Umowa - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

1.8.5 Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

1.8.6 Użytkownik - podmiot korzystający z usług PROMY24.COM, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną (która ukończyła 18 lat i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych), osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Regulaminu; Użytkownikiem jest w szczególności podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.

1.8.7  Moduł „Szybka Wycena” – moduł zaprojektowany przez PROMY24.COM pozwalający na wyliczenie opłaty dla poszczególnych rezerwacji umożliwiających przeprawę promową, przejazd mostem, tunelem lub pociągiem na podstawie danych podanych przez Użytkownika, niezbędnych w ocenie PROMY24.COM do wyliczenia opłaty.

1.8.8 Informacja Handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do informowania o usługach lub wizerunku PROMY24.COM, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach nie służącej osiągnięciu efektu handlowego, pożądanego przez PROMY24.COM.

1.8.9. Spedytor Promowy  – pracownik PROMY24.COM upoważniony do przygotowywania ofert na Usługi oferowane przez PROMY24.COM, zawierania umów, udzielania informacji na temat Usług świadczonych przez PROMY24.COM.

1.8.10. Zamówienie rezerwacji lub Zamówienie – umowa zawierana każdorazowo dla poszczególnych rezerwacji umożliwiających przeprawę promową, przejazd mostem, tunelem lub pociągiem pomiędzy PROMY24.COM a Użytkownikiem.

1.8.11. Polityka Prywatności – zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz przechowywania i ochrony informacji.

1.8.12. Oferta – indywidualna oferta rezerwacji umożliwiających przeprawę promową, przejazd mostem, tunelem lub pociągiem  sporządzona przez Spedytorów PROMY24.COM i skierowana do Użytkownika, stworzona w oparciu o dane podane przez Użytkownika i przeprowadzoną na ich podstawie kalkulację w module Szybka Wycena.

1.8.13. Ogólne Warunki Przewozu (w skrócie OWP) – ogólne warunki świadczenia usług przez przewoźników morskich, śródlądowych, kolejowych, zarządców lub operatorów dróg i mostów udostępnione przez Portal. Pojęcie powyższe oznacza w szczególności dodatkowe ogólne warunki umowne określone przez poszczególnych przewoźników promowych, operatorów tuneli i przepraw, które każdorazowo będą możliwe do pobrania, odczytania i zapisywania na stronie PROMY24.COM, które obowiązując każdorazowo w przypadku wyboru oferty poszczególnego operatora morskiego, śródlądowego lub kolejowego, zarządców lub operatorów dróg i mostów, bez konieczności zawierania dodatkowego porozumienia.

1.8.14.  Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

1.8.15. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

1.8.16. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

1.8.17. Serwis lub Portal lub Domena - oznacza każdorazowo stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie PROMY24.COM

1.8.18.  Moduł „Twoja przeprawa cargo” – moduł zaprojektowany przez PROMY24.COM zamieszczony na Portalu, umożliwiający Użytkownikowi zawarcie umowy Zamówienia Rezerwacji, którego jednym z elementów jest Szybka Wycena.

1.8.19.  Przewoźnik promowy, operator lub armator, przy czym w.w. pojęcia mogą być używane wymiennie - podmiot wykonujący usługę objętą rezerwacją, w szczególności podmiot wykonujący rzeczywisty przewóz za pomocą promu, pociągu lub poprzez tunel, most, przeprawę.

1.8.20. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2023.1610 t.j. z dnia 2023.08.14; z późn. zm.).

1.8.21. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.8.22. Profesjonalista - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

1.8.23. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21; z późn. zm.).

1.8.24. BAF - Bunker Adjustment Factor – zmienny dodatek paliwowy, czyli dodatek do podstawowej stawki frachtu morskiego, ustalany raz na jakiś czas (np. na miesiąc) przez armatorów / przewoźników w celu wyrównania ewentualnych strat wynikających ze zmian na rynku paliw.

 

2. Warunki zawierania i rozwiązywania Umowy oraz czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia Umowy określają postanowienia pkt 2 i 3 wskazane poniżej.

2.1. Rezerwacji można dokonać wyłącznie w Serwisie dostępnym w domenie PROMY24.COM, korzystając z modułu Twoja przeprawa cargo. Po wybraniu opcji potrzebnych do zawarcia określonej umowy Zamówienia rezerwacji, Użytkownik wprowadza do systemu informatycznego dane potrzebne do obliczenia należności tytułem rezerwacji i zawarcia Umowy. Użytkownik wskazuje przedmiot i zakres rezerwacji oraz wprowadza inne dane wymagane przez PROMY24.COM i (lub) przewoźnika promowego/operatora tuneli, dróg czy mostów. Na podstawie informacji podanych przez Użytkownika korzystającego z modułu Twoja przeprawa cargo, system informatyczny wylicza wysokość należności za rezerwację na podstawie obowiązującej w danym czasie taryfy przewoźników i tabeli kursów C NBP z dnia dokonywania rezerwacji z uwzględnieniem aktualnych promocji przyznanych Użytkownikowi na podstawie indywidualnego kodu promocyjnego.

2.2. W trakcie uzupełniania danych niezbędnych do Zamówienia rezerwacji, dane te podlegają walidacji na bieżąco (Użytkownik jest na bieżąco informowany o nieprawidłowościach, które są możliwe do  zidentyfikowania przez system informatyczny w wypełnianiu pól wniosku poprzez stosowne komunikaty). Przed ostatecznym złożeniem potwierdzenia Zamówienia rezerwacji Użytkownik otrzymuje podsumowanie treści złożonego Zamówienia wraz z możliwością modyfikacji danych, które jego zdaniem zostały podane nieprawidłowo.

2.3. Użytkownik jest zobowiązany przedstawić, korzystając z modułu Twoja przeprawa cargo, prawidłowe dane. Za niewłaściwe, błędne, nieprawdziwe bądź niekompletne wypełnienie danych odpowiedzialność ponosi Użytkownik. PROMY24.COM w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu aplikacji bez ich wiedzy i zgody.

2.4. Podczas wypełniania danych w module Twoja przeprawa cargo istnieje możliwość skorzystania z pomocy kontekstowej, zawierającej wyjaśnienie lub podpowiedź jak wypełnić dane pole, która uruchamia się po najechaniu kursorem na znak zapytania. Pomoc kontekstowa zawiera wyjaśnienia pojęć używanych w module, podpowiedzi gdzie należy szukać informacji niezbędnych do wypełnienia poszczególnych pól, objaśnienia skrótów nazw stosowanych w module Twoja przeprawa cargo.

2.5.Użytkownik może rozpocząć oraz zakończyć korzystanie z modułu Twoja przeprawa cargo w każdej chwili.

2.6. Użytkownik loguje się w celu złożenia Zamówienia rezerwacji za pomocą unikalnego loginu i hasła.

2.7. Złożenie Zamówienia rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i zrozumienia oraz zaakceptowania zasad określonych w Ogólnych Warunkach Przewozu oraz akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia niniejszego Regulaminu.

2.8. Po złożeniu Zamówienia rezerwacji Użytkownik traci możliwość dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu zamówienia za pośrednictwem modułu Twoja przeprawa cargo. Wszelkie zmiany danych zamówienia będą możliwe wyłącznie za pośrednictwem Spedytora Promowego.

2.9. Wszystkie operacje i dyspozycje zlecone w ramach modułu Twoja przeprawa cargo przy prawidłowym podaniu przez Użytkownika informacji wymaganych przez PROMY24.COM, uważa się za zlecone przez Użytkownika. PROMY24.COM nie ponosi odpowiedzialności w przypadku korzystania z Usługi za pomocą w/w danych Użytkownika przez osoby nieuprawnione. PROMY24.COM zwraca uwagę na konieczność zachowania przez Użytkownika odpowiednich środków bezpieczeństwa, w szczególności nie ujawnianie informacji potrzebnych do złożenia Zamówienia rezerwacji oraz nie udostępnianie hasła i loginu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.

2.10. W przypadku utraty loginu lub/i hasła, o którym mowa w ustępie 2.6. niniejszego Regulaminu, Użytkownik utraci możliwość złożenia Zamówienia rezerwacji za pośrednictwem PROMY24.COM. W takim przypadku wszelkie modyfikacje zapisanych danych będą możliwe jedynie za pośrednictwem Spedytora Promowego.

2.11. Aby odzyskać dostęp do hasła, należy skorzystać z formularza zmiany hasła dostępnego na PROMY24.COM.

2.12. Pola formularzy znajdujących się na PROMY24.COM niezbędne do świadczenia Usługi zostaną oznaczone jako pola, których wypełnienie przez Użytkownika jest obligatoryjne (za pomocą symbolu gwiazdki „ * ”).

 

3. Szczegółowy opis procedury składającej się na zawarcie Umowy

3.1.Użytkownik poprzez wyszukiwarkę umieszczoną na stronie głównej PROMY24.COM w module Twoja przeprawa cargo wybiera interesujące go opcje rejsu promem. Wyboru trasy dokonuje poprzez wpisanie nazw portów bądź przejście do ekranu mapy i kliknięcie odpowiedniego połączenia. Ponadto uzupełnia dane dotyczące daty i godziny rejsu, długości pojazdu oraz liczbę kierowców.

3.2. Po wyborze opcji opisanych w punkcie 3.1. silnik wyszukiwarki zwraca w następnym kroku ofertę cenową w module Szybka Wycena. Podane w tym kroku ceny są cenami netto bez uwzględnienia dodatku paliwowego BAF i obliczane są na podstawie danych wprowadzonych przez Użytkownika zgodnie z pkt 3.1.

3.3.Po wybraniu konkretnej pozycji z oferty cenowej Użytkownikowi prezentowana jest całkowita kwota do zapłaty z uwzględnieniem wszystkich elementów ceny. Użytkownik uzupełnia dane pojazdu oraz ładunku, a jeżeli wpływają one na cenę całkowitą, jest ona aktualizowana w czasie rzeczywistym. W tym kroku Użytkownik ma również możliwość wpisania kodu rabatowego, jeżeli takowy posiada. Jeżeli kod jest aktywny, prezentowana cena zostanie zaktualizowana w czasie rzeczywistym.

3.4. Po naciśnięciu przez Użytkownika potwierdzenia Zamówienia następuje konieczność zalogowania. Jeżeli Użytkownik posiada indywidualne stawki inne niż przedstawiona oferta cenowa ustalone ze Spedytorem Promowym PROMY24.COM, po zalogowaniu ceny zaktualizują się na takowe.

3.5. Jeżeli Użytkownik nie posiada odroczonego terminu płatności ustalonego ze Spedytorem Promowym, po obejrzeniu podsumowania zamówienia wybiera sposób płatności: przelew tradycyjny bądź płatność online. W przypadku przelewu tradycyjnego konieczne jest nadesłanie potwierdzenia wykonania operacji wygenerowanego przez bank Użytkownika. W przypadku płatności online Użytkownik zostaje przekierowany na zewnętrzną stronę operatora płatności online, gdzie dokonuje płatności.

Operatorem płatności online jest Autopay Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000320590.

Jeżeli Użytkownik posiada odroczony termin płatności, wówczas złożone przez niego Zamówienie jest realizowane z pominięciem tego kroku.

3.6. Po złożeniu Zamówienia rezerwacji, Użytkownik otrzymuje na adres mailowy podany podczas rejestracji szczegółowe podsumowanie złożonego Zamówienia, w tym jego aktualny status. O każdej zmianie statusu Zamówienia Użytkownik jest powiadamiany osobną wiadomością mailową.

3.7. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty, jeśli jest ono wymagane, Spedytor Promowy przesyła Użytkownikowi wybranym kanałem informacji (email, sms) potwierdzenie dokonanej rezerwacji, uwzględniające numer rezerwacji, jeżeli takowy występuje na wybranej przez Użytkownika trasie.

 

4. Usługi

4.1. Na podstawie niniejszego Regulaminu PROMY24.COM, w ramach witryny internetowej, świadczy Użytkownikowi, drogą elektroniczną Usługi umożliwiające zawarcie umowy Zamówienia rezerwacji oraz zapoznanie się z ofertą i działalnością PROMY24.COM, w tym celu udostępnia:

1) informacje związane z zakresem oferowanych połączeń promowych, obsługiwanych połączeń kolejowych, mostów i tuneli  i działalnością PROMY24.COM,

2) moduł „Twoja przeprawa cargo” umożliwiający Użytkownikowi zapoznanie się z ofertą usług świadczonych przez PROMY24.COM, sporządzoną na podstawie informacji podanych przez Użytkownika oraz złożenie przez Użytkownika elektronicznego wniosku o zawarcie Umowy „Zamówienia rezerwacji” w oparciu o sporządzoną ofertę w module Szybka Wycena. Za pośrednictwem modułu „Twoja przeprawa cargo” Użytkownik może zawrzeć umowę „Zamówienia rezerwacji”,  uwzględniając Ogólne Warunku Przewozu dostępne w PROMY24.COM;

3) moduł „Szybka Wycena”, będący elementem modułu „Twoja przeprawa cargo”, pozwalający na wyliczenie opłaty dla poszczególnych rezerwacji umożliwiających przeprawę promową, przejazd mostem, tunelem lub pociągiem na podstawie danych podanych przez Użytkownika, niezbędnych w ocenie PROMY24.COM do wyliczenia opłaty.

 

5. Aplikacja „Twoje konto”

5.1. Aplikacja „Twoje konto” umożliwia:

1) modyfikacje danych konta podanych podczas rejestracji w PROMY24.COM przez Użytkownika;

2) dostęp do Formularza Zmiany Hasła do konta;

3) dostęp do Archiwum Zamówień Użytkownika, gdzie prezentowane są szczegóły, w tym aktualne statusy, wszystkich Zamówień rezerwacji złożonych przez Użytkownika za pośrednictwem PROMY24.COM.

 

6. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną

6.1. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usług określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi, a także okoliczności faktyczne.

6.2. Z zastrzeżeniem pkt 8.4., umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika strony Portalu PROMY24.COM, w ramach których udostępniana jest Usługa, chyba że Użytkownik złożył prawnie wiążące Zamówienie rezerwacji. W tym przypadku Umowa rozwiązuje się na zasadach ustalonych przez strony lub niniejszym Regulaminem.

6.3. Umowa „Zamówienie rezerwacji” ulega rozwiązaniu w terminie zgodnym z procedurami anulacji poszczególnych przewoźników, zarządców lub operatorów dróg i mostów, których  połączeń Użytkownik dokonał rezerwacji, zgodnie z ich Ogólnymi Warunkami Przewozu dostępnymi na PROMY24.COM.

6.4. Portal deklaruje, że co do zasady – z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ogólnych Warunkach Przewozu poszczególnych operatorów – w przypadku rezygnacji z rezerwacji  zwrot świadczenia uiszczonego przez Użytkownika  następuje zawsze, jeżeli zarezerwowana przeprawa nie doszła do skutku. Zwrot świadczenia uiszczonego przez Użytkownika w formie przelewu tradycyjnego i e-przelewu obsługiwanego przez operatora płatności online następuje zwrotnie na rachunek bankowy nadawcy. Zwrot świadczenia uiszczonego przez Użytkownika przy użyciu karty płatniczej następuje na rachunek bankowy karty użytej do płatności. Zwrot świadczenia uiszczonego przez Zleceniodawcę następuje w terminie 14 dni.

6.5. Uprawnienie Użytkownika określone w pkt. 6.4. będącego przedsiębiorcą zgodnie z dyspozycją art. 473 k.c. Strony zgodnie ograniczają w czasie do 2 h przed rezerwowaną godziną i datą rezerwowanej przeprawy. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 2 h przed godziną i datą rezerwowanej przeprawy Użytkownik będący przedsiębiorcą zostanie obciążony zryczałtowanymi  kosztami  administracyjnymi anulowania rezerwacji określonymi w pkt. 6.8.4.1.

6.6. PROMY24.COM informuje, że w szczególności wyjątkami od zasady wyrażonej w pkt. 6.4. są opłaty przewidziane przez poszczególnych operatorów w Ogólnych Warunkach Przewozu typu NO SHOW nakładane przez operatora promowego za brak ostatecznej realizacji usługi przewozu promowego, niezależnie od przyczyn takiego stanu rzeczy.

6.7. Każdorazowo PROMY24.COM zastrzegają, że w sytuacjach, gdy rezygnacja z rezerwacji wynika z winy Użytkownika, należność pozostała do zwrotu może zostać pomniejszona o karę umowną w wysokości 10% należności przypadającej do zwrotu.

6.8. PROMY24.COM zastrzegają prawo nałożenia na Użytkownika opłat dodatkowych obejmujących koszty administracyjne zaistnienia następujących zdarzeń powstałych z winy Użytkownika, w przypadku:

6.8.1.1- zgłoszenia niezgodnej ze stanem faktycznym ilości kierowców;

6.8.1.2- zgłoszenia niezgodnych ze stanem faktycznym wymiarów pojazdu;

6.8.1.3- zgłoszenia niezgodnego ze stanem faktycznym numeru rejestracyjnego pojazdu oraz nie skorygowania danych przed upływem minimum 4 godzin przed datą i/lub godziną zarezerwowanego rejsu; (6.8.1.1. do 6.8.1.3.) - 5 EUR;

6.9.2.1 - nie zgłoszenia faktu przewożenia pojazdem, na który dokonano rezerwacji, ładunku niebezpiecznego lub gdzie jest to wymagane niedostarczenie kompletnej deklaracji ADR 24 godziny przed upływem daty i godziny zarezerwowanego rejsu - 55 EUR;

6.8.3.1 - nie zgłoszenia faktu, że zarezerwowany pojazd jest pojazdem ponadgabarytowym, tzn. przynajmniej jeden z jego całkowitych wymiarów przekracza: długość 19m, szerokość: 2,5m wysokość: 4m, waga 44 ton - 15 EUR;

6.8.4.1-  nie zgłoszenia anulacji zarezerwowanej przeprawy 48 h od daty zarezerwowanego przepłynięcia; nie dotyczy tras z wprowadzoną opłatą NO SHOW – 20 EUR;

6.8.5.1- nie zgłoszenie przewozu zwierząt - 5 EUR.

Wszystkie wyżej wymienione należności zostaną przeliczone na PLN wg kursu sprzedaży NBP (Tabela C) z dnia wystawienia stosownej noty obciążeniowej.

 

7. Odpowiedzialność

7.1. Użytkownik nie może korzystać z Usług anonimowo, gdyż właściwość Usługi wymaga podania danych osobowych lub obowiązek podania danych osobowych wynika ze sposobu korzystania z Usługi. Jednak w przypadku niedozwolonego skorzystania z Usługi, to jest skorzystania w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, PROMY24.COM ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. PROMY24.COM powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.

7.2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez PROMY24.COM wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, PROMY24.COM może uniemożliwić dostęp do tych danych. PROMY24.COM nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych PROMY24.COM zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, PROMY24.COM ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

7.3. W wypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy zamieszczonych na Portalu przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

7.4. PROMY24.COM nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu z przyczyn niezależnych od PROMY24.COM. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od PROMY24.COM, PROMY24.COM ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Portalu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. PROMY24.COM nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Portalu.

7.5. PROMY24.COM udostępnia na stronach Portalu łącza do stron internetowych osób trzecich. Korzystając z takich łączy, Użytkownik opuszcza strony Portalu. PROMY24.COM nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość stron internetowych osób trzecich, dostępne tam oprogramowanie, produkty i materiały oraz nie odpowiada za skutki ich użycia. Użytkownik, podejmując próbę uzyskania dostępu do stron internetowych osób trzecich połączonych z Portalem, czyni to na własną odpowiedzialność.

7.6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, PROMY24.COM nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Portalem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez którąkolwiek ze stron lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub przekazie, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu.

7.7. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Portalu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę interesy Użytkownika lub PROMY24.COM, PROMY24.COM ma prawo zablokować dostęp do Portalu na czas określony przez PROMY24.COM. PROMY24.COM nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zablokowania dostępu do Portalu.

7.8. PROMY24.COM nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

7.9. PROMY24.COM odpowiada za przestój promu:

a)  tylko  i  wyłącznie  wówczas,  gdy  wyraźnie przyjęła  taką  odpowiedzialność   na  podstawie zapisów odrębnej umowy;

b)  w zakresie określonym w w/w odrębnej  umowie.

7.10.  PROMY24.COM  nie odpowiada:

a)  za  szkody  i/lub  straty  spowodowane  działaniem  klęsk  żywiołowych  lub  innych zdarzeń  siły wyższej;

b)   za  szkody  i/lub  straty  powstałe  w  wyniku  strajków  pracowników  PROMY24.COM  i/lub jego kontrahentów oraz pracowników firm portowych, a także lokautów;

c)  za szkody i/lub straty powstałe w wyniku wojny, buntów, zamieszek społecznych itp.;

d)  za  szkody  i/lub  straty  spowodowane  zarządzeniami  lub  działaniami  władzy administracyjnej;

e)  za szkody i/lub straty spowodowane niedostępnością siły roboczej i/lub innych usług

niezbędnych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa PROMY24.COM i/lub jego kontrahentów oraz pracowników firm portowych i promowych;

f)  za  szkody  i/lub  straty  powstałe  na  skutek  pożarów,  eksplozji  kradzieży  z  wyjątkiem sytuacji, gdy szkody te wynikają z zaniedbań PROMY24.COM;

g)  za  szkody  i/lub  straty  spowodowane  działaniem  Użytkownika  i  osób,  którymi  się posługuje;

h)   za  szkody  i/lub  straty  wynikające  z  właściwości  i  wad  tkwiących  w  przewożonym ładunku lub/i opakowaniu;

i)  za straty  spowodowane  nieterminowym  przybyciem  ładunków  i  przestojem  środków transportu Użytkownika;

j)  za stan  ładunków  wrażliwych  na  warunki  atmosferyczne,  składowanych  na  wolnym powietrzu, jeżeli PROMY24.COM nie postanowi inaczej;

k)  za szkody  spowodowane  niewłaściwym  zasztauowaniem  lub  zamocowaniem  pojazdu Użytkownika lub ładunku na nim posadowionym;

l)  za szkody,  których  ujawnienie  wymaga  specjalistycznej  kontroli  technicznej,  a  taka nie została zlecona przez Użytkownika;

m)  za skutki spowodowane niedostatecznym lub błędnym wypełnieniem Zamówienia;

n)  za szkody  spowodowane  fizycznymi,  chemicznymi  i  biologicznymi  właściwościami towaru przewożonego przez Użytkownika lub innych uczestników podróży promowej.

7.11.  Odpowiedzialność PROMY24.COM  obejmuje  roszczenia  objęte  bezpośrednim  i  normalnym związkiem przyczynowym.

7.12.  Wysokość odszkodowania za szkodę, za którą zgodnie z niniejszym Regulaminem odpowiedzialność ponosi PROMY24.COM w odniesieniu do każdego pojedynczego zdarzenia nie może być wyższa niż: (1) wysokość odszkodowania za szkodę, za którą odpowiedzialność ponosi PROMY24.COM, nie może przekraczać zwykłej wartości uszkodzonych ładunków Użytkownika - w przypadku, gdy odszkodowanie dotyczy części przesyłki, odszkodowanie nie może przekroczyć zwykłej wartości część przesyłki w proporcji do zwykłej wartości całej przesyłki; (2) wysokość odszkodowania za szkodę, za którą odpowiedzialność ponosi PROMY24.COM, nie może przekraczać uzasadnionych kosztów napraw; (3) w każdym innym przypadku wysokość odszkodowania za szkodę, za którą odpowiedzialność ponosi PROMY24.COM, nie może przekraczać kwoty 2.500,00 USD.

7.13.  W przypadku straty czy uszkodzenia towarów powstałego w wyniku realizacji kontraktu na  przewóz, ograniczenia  odpowiedzialności  oraz   środki  obrony  przysługujące przewoźnikowi  w  ramach  tegoż  kontraktu  na  przewóz  mają  zastosowanie  również w stosunku do PROMY24.COM.

7.14.  PROMY24.COM nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie statku, opóźnienie dostawy towarów przewożonych przez Użytkownika  lub  opóźnienie  dostępności  promów.  PROMY24.COM nie  ponosi  odpowiedzialności  również za konsekwencje powyższych  opóźnień w  postaci  utraty dochodów,  utraty zysków  czy utratę kontraktów, koszty najmu ludzi, koszty inspekcji, ani też za jakąkolwiek pośrednią czy wtórną stratę bądź szkodę jakiegokolwiek rodzaju.

7.15  Jeżeli obowiązujące przepisy prawa przewidują inne ograniczenie odpowiedzialności PROMY24.COM, wybór zastosowanego ograniczenia należy do PROMY24.COM.

 

8. Reklamacje

8.1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Umów.

8.2. Reklamacje dotyczące świadczenia Usług przez PROMY24.COM, w tym zawarcia i wykonania Umowy należy składać:

a. pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów PKS Gdańsk-Oliwa Spółka Akcyjna, ul. Kołobrzeska 28; 80-394 Gdańsk lub

b. drogą mailową na adres: bok@promy24.com.

8.3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko Użytkownika, numer rezerwacji lub numer faktury (jeżeli Umowa została zawarta), opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

8.4. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z decyzjami PROMY24.COM co do odmowy zaspokojenia roszczenia lub wysokości świadczenia albo odszkodowania, bądź chciałby złożyć skargę lub zażalenie związane z zawarciem Umowy lub jej wykonaniem, może on wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy, skierowanym do Zarządu Przedsiębiorstwa Przewozu Towarów PKS Gdańsk-Oliwa Spółka Akcyjna.

8.5. Wnioski, skargi lub zażalenia, o których mowa w ust. 8.3 -4. powyżej zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty wpływu do Portalu. Portal  podejmie działania mające na celu wyjaśnienie sprawy lub usunięcie problemu. O rezultacie rozpatrzenia wniosku Portal poinformuje Użytkownika pisemnie, telefonicznie lub w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub we wniosku o rezerwację.

8.6. Konsument i Profesjonalista są uprawnieni do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń są dostępne na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresami: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php oraz https://polubowne.uokik.gov.pl/. Ponadto zasady dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony wyrażą na to zgodę.

 

9. Odstąpienie od umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną

9.1. Użytkownik będący Konsumentem lub Profesjonalistą może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny, z uwzględnieniem postanowień wskazanych w treści Pouczenia o prawie odstąpieniu od Umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

9.2. Odstąpienie od Umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może nastąpić przed przystąpieniem przez operatora do wykonania Usługi, poprzez złożenie Przedsiębiorstwu Przewozu Towarów PKS Gdańsk-Oliwa Spółka Akcyjna oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Skorzystanie z wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu nie jest konieczne, jednakże umożliwia zachowanie warunków formalnych. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy może nastąpić pisemnie poprzez przesłanie pisma listem na adres: Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów PKS Gdańsk-Oliwa Spółka Akcyjna, ul. Kołobrzeska 28; 80-394 Gdańsk; drogą mailową na adres: bok@promy24.com lub faxem na numer: (058) 76 999 33.

9.3. Prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, o którym mowa w pkt 9.1., nie przysługuje, jeżeli Usługa została w pełni wykonana za wyraźną zgodą Użytkownika.

9.4. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy na zasadach określonych w pkt 9.1. przed przystąpieniem przez operatora do wykonania Usługi, Użytkownik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty w całości.

9.5. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy na zasadach określonych w pkt 9.1. po przystąpieniu przez operatora do wykonania Usługi za zgodą Użytkownika, Użytkownik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty w części - proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia. Zwrot świadczenia uiszczonego przez Użytkownika w formie przelewu tradycyjnego i e-przelewu obsługiwanego przez operatora płatności online następuje zwrotnie na rachunek bankowy nadawcy. Zwrot świadczenia uiszczonego przez Użytkownika przy użyciu karty płatniczej następuje na rachunek bankowy karty użytej do płatności.

9.6. Zwrot kwot wpłaconych przez Użytkownika na zasadach określonych w pkt 9.4. i 9.5. nastąpi w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia konstytuującego prawo do otrzymania zwrotu przez Użytkownika.

 

10. Postanowienia końcowe

10.1. Umowa jest zawierana w języku polskim. Język polski jest stosowany w relacjach z Użytkownikiem przez cały czas trwania zawartej Umowy.

10.2. Umowa jest zawarta zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, które mają zastosowanie do relacji pomiędzy PROMY24.COM a Użytkownikiem przed zawarciem Umowy, do jej zawarcia, jak również do jej  wykonywania. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

10.3. PROMY24.COM zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie poprzez modyfikowanie treści Serwisu poprzez umieszczenie na stronach Portalu. Nowe postanowienia Regulaminu będą miały zastosowanie do Umów zawartych po dniu zamieszczenia zmodyfikowanej treści Regulaminu.

10.4. Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów PKS Gdańsk-Oliwa Spółka Akcyjna przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności udostępnioną na stronie internetowej: https://pks-sa.com/polityka-prywatno%C5%9Bci.html .

10.5. W sprawach spornych właściwym sądem do ich rozpatrzenia będzie Sąd powszechny znajdujący się na terenie objętym zakresem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w oparciu o polskie przepisy prawa. W sprawach spornych z udziałem Konsumentów i Profesjonalistów właściwość Sądu regulowana jest obowiązującymi przepisami prawa.
 

Załączniki:

- Załącznik_nr_1_do_Regulaminu_Promy24.com_-_Pouczenie_o_prawie_odstąpienia_od_umowy.docx
- Załącznik_nr_2_do_Regulaminu_Promy24.com_-_Wzór_formularza_odstąpienia_od_umowy.docx
 

Udostępnij